Mirjam Mooijman
Image default
Bedrijven

Een pensioen-transitieplan schrijven? Pensioenlogica helpt u graag op weg.

Pensioentransitieplan.nl is een initiatief van Pensioenlogica. Op de website van Pensioenlogica vindt u veel informatie over het huidige pensioenstelsel. Naast veel informatie veel voorbeelden hoe deze informatie in de praktijk kan worden toegepast. Op de extra site, pensioentransitieplan.nl, staat de vernieuwing van het pensioenstelsel praktisch vertaald. Door middel van onder andere een aantal voorbeelden van de meest voorkomende wijzigingen. Bijvoorbeeld wat er moet worden gewijzigd als er op dit moment nog sprake is van een middelloonregeling ondergebracht bij een verzekeraar of een pensioenfonds. Zijn er nog acties nodig als er nu al sprake is van een premieovereenkomst etc.

Eén van de benodigde acties is het schrijven van een pensioen transitieplan. Dit plan is een verplicht onderdeel op weg naar de vernieuwing van het pensioenstelsel per 2026. Wat er in het plan moet komen te staan wordt in een latere paragraaf behandeld. Eerst is het belangrijk te weten wat er verandert op basis van het nieuwe pensioenakkoord. 

Wat verandert er allemaal?

Het pensioenakkoord houdt in dat er vanaf 2026 geen gegarandeerd pensioen meer wordt beloofd maar een vooraf vaststaande premie-inleg. Met de premies wordt er een pensioenkapitaal opgebouwd. De hoogte van het kapitaal is afhankelijk van de premie-inleg en de rendementen die er tijdens de looptijd worden behaald. Op pensioendatum staat er een pensioenkapitaal beschikbaar waarmee een pensioen wordt gekocht. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, de rentestand op dat moment en de overlevingskansen. U bent in de toekomst dus van vele factoren afhankelijk. Eigenlijk is dat ook nu al het geval maar ziet u het niet altijd. Het gebeurt achter de schermen. Als de huidige pensioenregeling bij een pensioenfonds is ondergebracht krijgt u het wel mee. De lage rentestand is mede veroorzaker van het risico dat pensioenfondsen soms genoodzaakt zijn de pensioenen te verlagen. Ook daar speelt dus een onzeker element.

Alle pensioenregelingen wijzigen

De wijziging van alle pensioenregelingen in Nederland is een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat om veel regelingen en de pensioentransitie is niet eenvoudig.

Een pensioentransitieplan geeft een richtlijn. Daarom wordt iedere werkgever verplicht zo’n plan op te stellen. In dit plan wordt uitgewerkt welke elementen er precies worden gewijzigd; hoe een eventuele versobering van de pensioenregeling wordt gecompenseerd en of er sprake is van invaren.

Invaren?

Met invaren wordt bedoeld of de oude rechten blijven staan en niet worden gewijzigd of dat ze worden overgeheveld naar het nieuwe systeem.

In de komende maanden, jaren wordt het plan duidelijker. Werkgevers die er vroeg bij zijn zullen voordelen ondervinden. De wijzigingen moeten immers ook gecommuniceerd worden, het ontstaan van draagvlak kost tijd en er is een akkoord voor de wijziging van vakbonden, ondernemingsraad en individuele werknemers benodigd. Een werkgever die het traject eerder oppakt heeft de tijd voor dit alles. Wacht dus niet te lang, want dan staat u misschien achteraan in de rij met alle andere wachters.

Wilt u anticiperen op het pensioenakkoord? Neem dan contact op via het contactformulier op de website.